POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Serwisu.

DZIAŁ A. Podstawowe informacje

 1. Celem niniejszej polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania Twoich danych osobowych i innych informacji związanych z Twoją aktywnością w Serwisie, a także udostępnienie informacji dotyczących Twoich uprawnień w odniesieniu do udostępnionych przez Ciebie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).
 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki prywatności. Przyjmujemy, iż wchodząc na tę stronę, korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe akceptujesz warunki niniejszej polityki prywatności.
 3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), przechodzisz w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

DZIAŁ B. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma TNT Systemy Informatyczne MAREK MISTARZ, z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. św. Andrzeja Boboli 24, 15-649 Białystok, POLSKA), NIP: 542-128-76-97, REGON: 052121230, adres strony internetowej: www.tntsi.com.pl, adres poczty elektronicznej: poczta@tntsi.com.pl, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem.

DZIAŁ C. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe gromadzone w Serwisie są przetwarzane w następujących celach:

  1. W przypadku zapisania się przez Ciebie na biuletyn informacyjny Twoje dane osobowe będą wykorzystane w celu wysyłania do Ciebie na podany adres e-mail informacji związanych z rynkiem budowlanym, porad i informacji dotyczących kosztorysowania oraz informacji o produktach i usługach Administratora oraz Partnerów Administratora. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia otrzymywanie komunikacji mailowej.
  2. W przypadku założenia przez Ciebie w Serwisie Konta Użytkownika, dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi administracyjnej tego konta. Podanie tych danych jest niezbędne do założenia i prowadzenia Konta Użytkownika.
  3. W przypadku złożenia przez Ciebie Zamówienia na dowolny Produkt, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego Zamówienia oraz w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), realizacji reklamacji czy gwarancji, ale również w usprawiedliwionych celach Administratora jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług, organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  4. W przypadku zamieszczenia w Serwisie formularza kontaktowego i przekazania przez Ciebie swoich danych osobowych poprzez ten kanał komunikacji dane te będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą we formie, którą wskazałeś, w związku ze zgłoszonym przez Ciebie zapotrzebowaniem.
  5. Przeprowadzanie badań i analiz Serwisu pod kątem jego funkcjonowania, poprawy działania czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.
 2. Twoje dane osobowe przekazane dla Serwisu są wykorzystywane również do celów realizacji zamówionych przez Ciebie usług, dla optymalizacji tych usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto niektóre dane, w szczególności adresy IP, są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 3. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawartej z Administratorem, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Twoje żądanie, realizacji obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych), przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 4. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora lub stanowić znaczne utrudnienie w zawarciu takiej umowy. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie Twojej zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody na ich zbieranie uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług związanych z Serwisem.

DZIAŁ D. Zakres udostępniania danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania Twoich danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną Twoją zgodą lub na Twoje życzenie, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być jednak dostępne dla Partnerów Administratora, dostawcy usług hostingowych w zakresie utrzymania strony internetowej Serwisu i realizacji związanych ze Serwisem kampanii marketingowych, dla przewoźników, podmiotów realizujących płatności elektroniczne, banków oraz dla firm obsługujących Administratora od strony finansowo – prawnej. W żadnym przypadku podmiot, dla którego dostępne będą Twoje dane osobowe nie stanie się jednak administratorem tych danych.
 3. Administrator może również ujawniać współpracującym serwisom internetowym, partnerom biznesowym lub agencjom reklamowym ogólne zestawienia statystyczne powstałe na bazie pozyskanych danych osobowych. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane na przykład w celu monitorowania oglądalności Serwisu.
 4. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi przez Ciebie zamówionej lub zawartej z Tobą umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy realizacja usługi lub umowy będzie wymagała udziału podwykonawców Administratora posiadających siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. Jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, przed przekazaniem Twoich danych osobowych do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę Twoich praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Kraje znajdujące się poza obrębem Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony informacji, jak kraje należące do tego obszaru.

DZIAŁ E. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe, przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu, dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona przez Ciebie zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Twoje dane osobowe, przekazane Administratorowi w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, w tym w przepisach podatkowych, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Administrator może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z przepisów prawa wynika dłuższy okres.

DZIAŁ F. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji oraz zasady przetwarzania danych

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby informacje osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w RODO.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DZIAŁ G. Pozyskiwanie danych

 1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Administrator zapisuje skąd zostały one pozyskane.
 2. Dane osobowe mogą być pozyskiwane przez Administratora przez:

  1. formularz zapisu na biuletyn informacyjny Serwisu,
  2. formularz rejestracji użytkownika Serwisu – wypełniany podczas tworzenia Konta Użytkownika w Serwisie,
  3. podczas kontaktów telefonicznych – nie nagrywamy rozmów z klientami ani kontrahentami, ale możemy zapisywać dane osobowe podawane nam przez telefon,
  4. podczas kontaktów za pomocą poczty elektronicznej – dane osób i firm kontaktujących się z nami mogą być zapisywane w celu obsługi zapytań kierowanych do nas tą drogą,
  5. podczas odwiedzin na stronach internetowych Serwisu, które rejestrują dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstości wizyt takie jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony – Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić Twojej tożsamości na podstawie tych danych,
  6. pliki „cookies” tworzone podczas przeglądania stron Serwisu.

DZIAŁ H. Twoje prawa

 1. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności przysługują Ci następujące prawa:

  1. uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
  2. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  3. prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym”,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w usprawiedliwionych celach Administratora jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz profilowania.
 2. Administrator zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tę osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 3. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe dla Serwisu ma możliwość ich weryfikacji lub modyfikacji poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika w Serwisie lub w serwisach partnerskich powiązanych z Serwisem.
 4. Każdy użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”). Wniosek o usunięcie danych należy złożyć mailowo (adres e-mail: poczta@tntsi.com.pl) lub pisemnie (adres do kontaktu: TNT Systemy Informatyczne, ul. św. Andrzeja Boboli 24, 15-649 Białystok).
 5. Administrator informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

  1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W razie wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych sprzeciw jest uwzględniany. Administrator może jednak pozostawić w Serwisie wybrane dane identyfikujące Twoją osobę wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania tych danych w celach objętych sprzeciwem.
 7. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie tych danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musisz jednocześnie określić, czy dane osobowe Ciebie dotyczące mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Administratora i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.
 8. Możesz skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na Twój wniosek Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlega opłatom w wysokości 49,20 zł uiszczanym na rachunek Administratora w mBank o numerze 14 1140 2004 0000 3302 5985 7532 przed realizacją złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Administratora w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.
 9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych w Serwisie narusza przepisy RODO.

DZIAŁ I. Wykorzystywanie plików „cookies”

 1. Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne i przechowywane w urządzeniach używanych przez Ciebie do przeglądania stron Serwisu. Pozwalają one między innymi zidentyfikować rodzaj urządzenia i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki te zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu oraz własny unikatowy identyfikator.
 2. Plików „cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron Serwisu. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania przez Ciebie ze stron Serwisu. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na Twoją rzecz. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Stosujemy pliki „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Pliki „cookies” sesyjne przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się ze Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określony jest parametrem zawartym w tych plikach. Masz możliwość ich ręcznego usunięcia.
 5. Pliki „cookies” stosowane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności.
 6. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać takiej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na Twoje urządzenie. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie Serwisu, aż do zablokowania możliwości jego prawidłowego użytkowania.