Regulamin serwisu

Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem:

sklepkosztorysanta.pl,

zwanego dalej Serwisem, jest firma:

TNT Systemy Informatyczne MAREK MISTARZ
ul. św. Andrzeja Boboli 24
15-649 Białystok
POLSKA

telefon: +48 730 812 212
adres e-mail: poczta@sklepkosztorysanta.pl

NIP: PL5421287697

Rachunek bankowy do wpłat:

mBank
BIC / SWIFT: BREXPLPWMBK

PLN:
14 1140 2004 0000 3302 5985 7532
IBAN: PL14114020040000330259857532

wpisana do CEIDG, zwana dalej Sprzedawcą.

A. Definicje

Sprzedawca – Firma będąca sprzedawcą Produktów oferowanych w Serwisie oraz realizująca i nadzorująca szkolenia w nim oferowane.

Produkt – Produkt Fizyczny, Produkt Cyfrowy lub Usługa.

Produkt Fizyczny – Produkt materialny oferowany do sprzedaży w Serwisie.

Produkt Cyfrowy – Produkt w postaci elektronicznej oferowany do sprzedaży w Serwisie.

Usługa – Usługa oferowana do sprzedaży lub udostępniana nieodpłatnie w Serwisie.

Użytkownik – Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca w dowolny sposób z Serwisu.

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który założył Konto Użytkownika w Serwisie.

Konto Użytkownika – Przechowywany w Serwisie elektroniczny zbiór danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, który może być wykorzystany do uproszczenia procesu składania Zamówień w Serwisie. Danymi tymi może zarządzać Użytkownik po podaniu loginu i hasła ustalonych przez niego podczas tworzenia tego konta.

Kupujący – Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu w Serwisie.

Konsument – Kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa Sprzedaży – Umowa zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem w momencie złożenia Zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień tej umowy następuje przez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia wraz z informacjami o prawie odstąpienia od umowy (jeśli ono przysługuje), linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy oraz przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką Dowodu Sprzedaży.

Dowód Sprzedaży – Paragon lub faktura wystawiona przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysyłana Kupującemu w postaci elektronicznej.

Karta Produktu – Strona internetowa zawierająca wszystkie dane dotyczące Produktu Fizycznego, Produktu Cyfrowego lub Usługi w tym nazwę, opis, cenę sprzedaży oraz informacje dodatkowe.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, złożone za pośrednictwem Serwisu, określające jednoznacznie dane Kupującego, rodzaj, ilość i cenę kupowanych Produktów, Produktów Cyfrowych lub Usług, rodzaj płatności oraz w przypadku Produktów, sposób ich dostawy.

 

B. Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzi sprzedaż wysyłkową Produktów na odległość za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w katalogu, wprowadzania nowych Produktów lub usuwania Produktów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
 3. Produkty dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność zamówionego przez Kupującego Produktu z umową jest zawsze Sprzedawca.
 5. Użytkownik, korzystając ze Serwisu lub Kupujący składając Zamówienie, potwierdzają, iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem i bez zastrzeżeń akceptują wszystkie jego postanowienia.
 6. Do korzystania ze Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych w Internecie, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript i plikami cookies, aktywnego konta poczty elektronicznej, programu do odbioru i wysyłania wiadomości elektronicznych, do odtwarzania plików wideo oraz aplikacji do odczytu plików PDF.

C. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

  1. wysyłka newslettera związanego z rynkiem budowlanym i kosztorysowaniem (na rzecz osób zapisanych do newslettera),
  2. założenie i prowadzenie Konta Użytkownika (na rzecz Użytkowników Zarejestrowanych),
  3. umożliwienie złożenia Zamówienia na Produkty (na rzecz Kupujących).
 2. Świadczenie wymienionych powyżej usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
 3. Umowy o świadczenie usług elektronicznych polegających na wysyłce newslettera kierowanego do osób, które się zapisały na newsletter oraz na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierane są na czas nieokreślony.
 4. Zarówno Użytkownik, Użytkownik Zarejestrowany jak i Kupujący są zobowiązani do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest korzystanie ze Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług elektronicznych można składać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od dnia złożenia reklamacji.
 6. Użytkownik, Użytkownik Zarejestrowany oraz Kupujący może wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny. W tym celu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Wypowiedzenie umowy w tym trybie skutkuje usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu oraz ewentualnym usunięciem adresu e-mail z listy osób zapisanych do newslettera.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Użytkownikowi Zarejestrowanemu w przypadku, gdy uporczywie narusza on Regulamin, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania tych naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim wypadku umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej podany w danych Konta Użytkownika.
 8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu oraz adresu e-mail z listy zapisanych do newslettera.

D. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia na Produkty można składać przez stronę internetową Serwisu, telefonicznie, dzwoniąc na numer 730 812 212, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Serwisu.
 2. Kupujący może składać Zamówienia w Serwisie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni robocze w godz. od 8:00 do 20:00.
 3. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie podane są w walucie polskiej (PLN). Dla każdego produktu podane są zarówno ceny netto (bez podatku VAT), jak i brutto (z uwzględnieniem podatku VAT, jeśli jest on należny). Całkowita cena do zapłaty za zamówione Produkty podana jest w formularzu Zamówienia przed jego złożeniem przez Kupującego.
 4. Kupujący dokonuje zakupu Produktu według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Kupujący mogą składać Zamówienia w Serwisie wyłącznie z wykorzystaniem Konta Użytkownika założonego w Serwisie.
 6. Bez względu na sposób złożenia Zamówienia warunkiem jego realizacji jest podanie przez Kupującego prawidłowych danych pozwalających na weryfikację tożsamości Kupującego w tym prawidłowego adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania lub siedziby oraz ewentualnie adresu dostawy (przy zakupie Produktów Fizycznych).
 7. Adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie procesu składania Zamówienia będzie wykorzystany jedynie w celach związanych z realizacją tego Zamówienia, obsługi Konta Użytkownika oraz w celach związanych z informowaniem Kupującego w zakresie użytkowania zamówionego Produktu, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na kontakt w innych celach poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (np.: wysyłka newslettera).
 8. Kupujący przed złożeniem Zamówienia zostanie poinformowany o głównych cechach Produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami a także o innych opłatach związanych z realizacją Zamówienia.
 9. Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego. W przypadku Zamówień składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – poprzez opłacenie dostarczonej Kupującemu faktury PRO FORMA.
 10. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany za pomocą wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie zakupu.
 11. Realizacja Zamówienia złożonego przez Kupującego następuje po zawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu wpłaty należnej za to Zamówienie na koncie Sprzedawcy bądź operatora płatności, z którym Sprzedawca współpracuje.
 12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione Produkty są dostępne u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności dowolnych Produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
 13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 14. Zakupione Produkty Fizyczne są dostarczane Kupującemu w sposób przez niego określony w Zamówieniu.
 15. Zamówienia na Produkty Cyfrowe realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu Cyfrowego lub instrukcji skorzystania z Produktu Cyfrowego na adres e-mail Kupującego. Wysyłka Produktu Cyfrowego następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności nie później niż 24 godziny od chwili jej otrzymania.

E. Dostawa towaru i formy płatności

 1. Dla Produktów Fizycznych, w Karcie Produktu znajduje się informacja o dostępności tego Produktu. Mogą to być następujące informacje:

  • Dostępny – Produkt Fizyczny jest dostępny w magazynie. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  • Na zamówienie – Produkt Fizyczny jest dostępny tylko na zamówienie. W tym przypadku o czasie realizacji Zamówienia Kupujący jest informowany po przyjęciu Zamówienia do realizacji. W wyjątkowych wypadkach (np.: zaprzestanie produkcji) realizacja Zamówienia może nie być możliwa.
 2. Czas realizacji Zamówienia zależy od statusu dostępności Produktu Fizycznego i wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Nie dotyczy to Produktów Fizycznych sprowadzanych na zamówienie.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę to czas realizacji Zamówienia oraz czas dostawy wynoszący zwykle 1 dzień roboczy w przypadku dostawy przesyłką kurierską lub od 2 do 7 dni roboczych w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej.
 4. W przypadku zaginięcia przesyłki mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego i prawa przewozowego.
 5. Serwis realizuje wysyłki Produktów Fizycznych korzystając z usług Poczty Polskiej oraz za pomocą firmy kurierskiej. Przesyłka może być zrealizowana za pomocą Poczty Polskiej o ile waga paczki nie przekracza 5 kg i jej wartość nie jest większa niż 400,00 zł. W pozostałych wypadkach przesyłka może być zrealizowana jedynie za pomocą firmy kurierskiej.
 6. W przypadku wysyłki firmą kurierską, jeśli waga zamówionego towaru przekracza 30 kg, to towar dzielony jest na oddzielne paczki. W tej sytuacji kosz przesyłki liczony jest od każdej paczki oddzielnie.
 7. Koszty przesyłki są następujące:

  • Poczta Polska: 13 zł (15,99 zł brutto)
  • Firma kurierska: 16 zł (19,68 zł brutto)
 8. Przy zamówieniach na kwotę brutto przekraczającą 400 zł dostawa jest bezpłatna.
 9. W Serwisie dopuszczalne są następujące formy płatności:

  • Przedpłata na konto – płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy przed wysyłką Produktu Fizycznego, przekazaniem dostępu do Produktu Cyfrowego lub przed wykonaniem Usługi. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego podany w niniejszym Regulaminie. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację Zamówienia.
  • Płatność elektroniczna – płatność natychmiastowa przelewem ze swojego konta bankowego lub płatność kartą kredytową. W Serwisie wykorzystujemy system płatności online, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty. Po wyborze tego sposobu płatności możesz też zapłacić kartą kredytową podając jej dane. Nie przechowujemy i nie mamy dostępu do podanych przez Ciebie danych związanych z kartą kredytową.
  • Płatność w ratach – wysyłka towaru następuje po otrzymaniu środków z instytucji finansującej zakup ratalny. W zakresie płatności ratalnych współpracujemy z firmą PayU, która oferuje system automatycznego składania wniosków kredytowych Raty PayU, do którego zostaniesz przekierowany po wyborze tego sposobu płatności. Płatność ta dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 10. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje w momencie otrzymania zapłaty za kupiony Produkt.
 11. Sprzedawca zapewnia dostęp do zakupionych Produktów Cyfrowych przez czas określony w Karcie Produktu. Zastrzega sobie jednocześnie prawo do podjęcia decyzji o wcześniejszym zakończeniu utrzymywania danego Produktu Cyfrowego o czym powiadomi Użytkowników, którzy kupili dany Produkt Cyfrowy, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed planowaną datą usunięcia tego Produktu Cyfrowego umożliwiając tym samym pobranie materiałów do korzystania poza Serwisem z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania pobranego Produktu Cyfrowego.
 12. Wsparcie Kupującego wykraczające poza sam dostęp do Produktu Cyfrowego (np.: udział w grupach na portalach społecznościowych, pomoc instruktora), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu Cyfrowego wynika, że jest ono zapewnianie po zakupie, gwarantowane jest w terminie 90 dni od zakupu. Po tym terminie może, ale nie musi być utrzymywane.

F. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu Fizycznego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Konsumentom nabywającym Produkt Cyfrowy, chyba że dostarczenie treści związanych z Produktem Cyfrowym nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od umowy, na co Konsument wyraził wyraźną zgodę.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta lub na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Serwisu a także dołączanym do przesyłki z zamówionymi Produktami Fizycznymi wysyłanej do Konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktu Fizycznego Konsument zobowiązany jest zwrócić zakupiony produkt najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
 5. Sprzedawca niezwłocznie wyśle Konsumentowi, na poddany przez niego w Zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Produkt Fizyczny należy odesłać na adres Sprzedawcy.
 7. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta Sprzedawca zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu Fizycznego z powrotem.
 9. Konsument płaci za dostarczenie Produktu Fizycznego do Sprzedawcy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu Fizycznego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. Wysyłając zwrócony Produkt Fizyczny do Sprzedawcy należy zapewnić, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie podczas transportu, gdyż wysyłka Produktu Fizycznego w tym trybie następuje na ryzyko i koszt Konsumenta.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach wskazanych w Art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym również w wypadku, gdy Produkt Fizyczny został wykonany na zamówienie Konsumenta, według przekazanej przez niego specyfikacji.

G. Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty pozbawione wad.
 2. Względem Kupującego będącego Konsumentem Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne lub prawne Produktu (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Produkt ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia mu Produktu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer zamówienia, nazwę Produktu, w którym wada wystąpiła, opis reklamowanej wady (dołączone zdjęcia będą pomocne do rozpatrzenia reklamacji), żądanie reklamacyjne (obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, usunięcie wady, wymiana Produktu na wolny od wad) oraz dane kontaktowe reklamującego (imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon).
 5. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać elektronicznie lub listownie na adres Sprzedawcy.
 6. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje są niekompletne, to przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Konsument nie może w zgłoszeniu reklamacyjnym żądać odstąpienia od umowy w przypadku, jeśli wada jest nieistotna.
 8. Przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Konsumentem w celu ustalenia szczegółów wady Produktu lub sposobu realizacji żądania reklamacyjnego.
 9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

H. Pozasądowe formy dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych na odległość.

I. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Serwis w celu realizacji płatnych lub bezpłatnych Usług zamówionych przez Użytkowników, umów sprzedaży zawieranych przez Kupujących oraz zapewnienia dostępu do Produktów Cyfrowych.
 2. Użytkownik Zarejestrowany lub Kupujący, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania Zamówienia, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy zapisie do wyzwania oraz tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia tych danych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie zamówionych świadczeń. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Warunki wykorzystywania danych osobowych przez Serwis reguluje polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

J. Zmiany regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 roku.
 2. Każde z postanowień niniejszego Regulaminu może zostać zmienione. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom Zarejestrowanym oraz zapisanym do newslettera przez Sprzedawcę na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika lub na adres e-mail podany podczas zapisu do newslettera na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Dodatkowo, w tym samym terminie, zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień, które obowiązywały w dniu złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany lub zapisany do newslettera nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Sprzedawca usunie jego dane z Serwisu.

K. Inne postanowienia

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Produkty Cyfrowe dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów Cyfrowych bez zgody właściciela praw majątkowych do tych produktów stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 3. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Serwisu.
 4. Do umowy sprzedaży Produktów i Usług w Serwisie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.